سامانه الکترونیکی رسیدگی به شکایات شرکت های زیر مجموعه گروه آس “شرکت تجارت الکترونیک آدینا” در راستای افزایش رضایت مشتریان


کلیه مشتریان عزیز می توانند شکایت خود را در خصوص خدمات و محصولات ارائه شده شرکت های زیر مجموعه گروه آس، با استفاده از لینک “ورود به سامانه پشتیبانی” در این پایین این صفحه ثبت نموده و گروه مدیریت این مجموعه مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به این شکایات را به عهده دارند.

رویه ثبت و پاسخگویی به شکایات در سامانه موصوف به گونه ای است که مشتریان عزیز با ورود به “سامانه پشتیبانی”  و ثبت شکایت خود از طریق ارسال تیکت به بخش سازمانی و ارسال گزارش به بخش “ارتباط با مدیریت” شکایت واصله توسط گروه مدیریت بررسی و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به ارائه پاسخ در سامانه اقدام خواهد گردید.

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یا محصولات هرکدام از شرکت های زیر مجموعه گروه آس در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج در سامانه پشتیبانی ذیل ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.


*ورود به سامانه پشتیبانی*